Skandinavisk skole på Costa Blanca kan miste statsstøtten

Får tre måneder på å rydde opp etter at inspeksjon avdekket en rekke feil og mangler.

Spaniaavisen

Publisert 23. juni 2011 07:02

TORREVIEJA

Skandinaviska skolen Costa Blanca driver en virksomhet som i store deler ikke oppfyller de nasjonale kravene for svensk utdanning. Dette slår Skolinspektionen fast i en rapport som rammer både rektor og skolens styre.

Tilsynet fra Skolinspektionen viser at det ikke finnes noen samlet tråd i skolens kunnskapsresultat på et overordnet nivå. Videre går ikke undervisningen ut fra læreplanens mål i noen av fagene, noe som Skolinspektionen mener er svært alvorlig.

Les også: Slakter skandinavisk skole på Costa Blanca

Ifølge rapporten driver ikke rektor med systematisk oppfølging av virksomheten, utenom den daglige kontakten med de ansatte. Videre har tilsynet funnet ut at skolens styre ikke har kjennskap om læreplanen eller kvaliteten i undervisningen ved skolen de leder.

I og med at undervisningen ikke oppfyller de nasjonale kravene for svensk utdanning, og man dermed ikke har målbare resultater å vise til, er det usikkert om elevene får den undervisningen de har krav på. Dette mener Skolinspektionen er helt uakseptabelt.

Les også: Alle barna ble kastet ut av skolen

Når det gjelder de elevene som er utestengt fra skolen kan Skolinspektionen bare si at dette vil man aldri godtatt ved noen skole i Sverige. Dette har med hensyn til skoleplikt og elevenes rett til utdanning.
Skolinspektionen vet at denne konflikten er mellom skolens ledelse og foreldrene til elevene, og elevene har derfor ikke gjort noen galt som kan resultere i utvisning eller utestenging. Skolinspektionen må bare påpeke alvoret i denne utestengingen.

Styreleder og rektor har ansvaret for at alle feil utbedres, og man retter opp alle de tingene Skolinspektionen har beskrevet, og at skolen kommer med en rapport på alle tiltakene til Skolinspektionen innen 15. september.

Hvis skolen ikke har utbedret alle punktene, kommer skolen til å miste statsstøtten fra Sverige. Dette påpeker Skolinspektionen i rapporten. Her viser man til § 13 i loven om statstilskudd til undervisning av svenske barn i utlandet.

HER ER PUNKTENE FRA SKOLINSPEKTIONEN:
♦ Rektor passer ikke på at skolens personell i førskoleavdelingen og grunnskolen arbeider ut fra de nasjonale målene.
♦ Skolen oppretter ikke individuelle utviklingsplaner som læreplanen krever.
♦ Lærerne klarer ikke oppfylle noen av læreplanens krav i samtlige fag.
♦ Rektor tar ikke ansvar for at skolens resultat evalueres i forhold til læreplanen, og ser til at de oppfyller de nasjonale målene.
 ♦Styret for skolen tar ikke ansvar for oppfølging og evaluering av virksomheten.
♦ Lærerne arbeider ikke nok med å tilrettelegge undervisningen etter elevenes behov, forutsetninger, erfaring og oppførsel.
♦ Rektor og lærere arbeider ikke aktivt med å gi elevene innflytelse over undervisningens innhold og utforming.
♦ Skolens sammensetning av elever i 6. årskull er ikke forenlig med grunnskoleloven.