Refser norsk skole i Spania

Tilsyn avdekket ni brudd på privatskolelov og økonomiforskrifter.

Spaniaavisen

Publisert 21. januar 2009 12:33

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har påpekt en rekke forhold etter å ha gjennomført tilsyn ved Den norske skolen Costa del Sol i Málaga.
Tilsynet avdekket store mangler ved skolens systemer, rutiner og regnskapsføring og gir skolen pålegg om å rette i alt ni avvik fra lovverk, skriver Kommunal Rapport.

Av tilsynsrapporten går det fram at skolen ikke er registrert i det spanske bedriftsregisteret, og at den ikke har et forsvarlig system for å sikre at lover og forskrifter blir fulgt. Lærere som underviser på videregående trinn oppfyller ikke kompetansekravene og det mangler dokumentasjon på ansettelsesforhold og formell utdanning for flere lærere. 

Les også: Rojales-skole best i klassen

Inntaksreglement og ordensreglement er ikke i samsvar med privatskoleloven, og frammøte og fravær blir ikke ført forskriftsmessig. Elever med vedtak om spesialundervisning blir heller ikke fulgt godt nok opp. Videre er skolens innmeldingsavgift fra elevene ulovlig, og årsregnskapet for 2007 er ikke satt opp etter forskriftene, i følge Kommunal Rapport.

Les også: Monterte overvåkingskamera på skolens toaletter

Skolen skal i en årrekke også ha krevd inn for mye i skolepenger fra elevene. Siden skolen ble etablert i 2001 har den et samlet overskudd på rundt 800.000 euro.